baic senova all models 2013 cn  baic senova cc 2015 cn sheet  baic senova d20 2015 cn sheet  baic senova d50  2014 cn  baic senova d50 2018 cn sheet  baic senova d60 2014 
baic senova d70 2013 cn cat  baic senova d70 2013 cn  baic senova d70 2014  baic senova d70 2015 cn  baic senova d70 sheet 2013 cn  baic senova d80 cn 2015 sheet 
baic senova e 2012 fld  baic senova e 2012 sheet  baic senova e 2013 5d cn  baic senova e 2013 cat cn  baic senova e 2013 sedan  baic senova e 2016 
baic senova ec180 2017 cn sheet  BAIC BJEV EC5 20119 cat  baic senova eh300 2017 cn sheet  baic senova es210 2014.12  BAIC SENOVA EU5 2018.7 sheet  baic senova eu260 2016 cn 
baic senova eu260 2017 sheet  BAIC SENOVA EU5 2018.7 cn cat  BAIC BEIJING EU7 2019.9 cat  baic senova ev range 2017 cn sheet  baic senova ev160 2015.3 cn f4 oz  baic senova ev160 2016 cn fld 
baic senova ev160 2017 cn f8 oz  baic senova ev160 2017 cn sheet  baic senova ev200 2015.3 cn f8 oz  baic senova evc30db 2011  baic senova evc60fb 2011  baic senova ex260 cn f4 
BAIC BJEV EX3 2019.4 cat  BAIC SENOVA EX360 2018 cat small  BAIC SENOVA EX360 2018 sheet  baic senova x25 2016 cn  baic senova x25 2016 en f6  baic senova x25 2017 cn f4 
baic senova x25 2017 cn f6  baic senova x35 2017 cn f6  baic senova x35 2017 cn sheet  baic senova x35 2017 en cat  baic senova x55 2016 cn f8  baic senova x55 2016 en cat 
BAIC SENOVA X55 2021 de cat  baic senova x65 2016 a  baic senova x65 2016 cn b  baic senova x65 2016 en cat  baic senova x65 2016