Skoda 105 1976 cz sheet  Skoda 120 1976 dk cat  Skoda 105 1977 dk cat  Skoda 105 1977 uk cat  Skoda 105 1979 dk cat  Skoda 120 1979 dk cat 
Skoda 1980 dk sheet  Skoda 120L 1980 dk cat  Skoda 120 1981 dk cat  Skoda 1981 dk f8  Skoda 105L 1981 sheet  Skoda 120L 1981 sheet 
Skoda 105 1981 dk cat  Skoda 1982 dk f16  Skoda 1982 dk cat  Skoda 1983 se f6  Skoda 1984 dk f4  Skoda 1984 dk sheet 
Skoda 120L 1984 dk sheet  Skoda 120LS 1984 dk sheet  Skoda 130L 1984 se sheet  SKODA 120GLS 1984 cdn f4  Skoda range 1985 dk cat  Skoda 1985 nl sheet 
Skoda 1985 dk sheet  Skoda 1985 no cat  Skoda 1985 uk cat  Skoda 1986 uk cat  Skoda range 1986 dk cat  Skoda 105L 1986 de f4 
Skoda range 1986 de f4  Skoda 1986 de f8  Skoda range 1987 dk cat  SKODA 105L 1987 dk sheet  SKODA 105S 1987 dk sheet  SKODA 120L 1987 dk sheet 
SKODA 120LS 1987 dk sheet  Skoda 130GL 1987 dk sheet  SKODA 120L 1989 dk sheet  SKODA 125GLi 1989 cdn f4