faw jiefang ca341 199x (kc)  FAW JIEFANG CA1070 cn sheet (kc)  FAW JIEFANG CA1091 cn sheet (kc)  FAW JIEFANG CA1092 cn sheet (1) (kc)  FAW JIEFANG CA1092 cn sheet (2) (kc)  FAW JIEFANG CA1093 cn f4 (kc) 
FAW JIEFANG CA1096 cn f4 (kc)  FAW JIEFANG CA1110 cn sheet (1) (kc)  FAW JIEFANG CA1110 cn sheet (2) (kc)  faw jiefang ca1118 1998 cn sheet (kc)  faw jiefang ca1120 1994 (kc)  FAW JIEFANG CA1170 cn sheet (kc) 
faw jiefang ca1250 (kc)  faw jiefang ca1252 (kc)  FAW JIEFANG CA3102 cn sheet (kc)  FAW JIEFANG CA3175 cn f4 (kc)  FAW JIEFANG CA4171 cn sheet (kc)  faw jiefang ca4222 (kc) 
faw jiefang ca4250 (kc)  faw jiefang ca4252  (kc)  FAW JIEFANG CA5321 cn sheet (kc)  FAW JIEFANG FIRE ENGINE 2012 cn cat  (kc)  FAW JIEFANG qingdao JH6 6X4 cn sheet (kc)  faw jiefang qingdao jh6 2015 cat (kc) 
faw jiefang qingdao long V 2017 cn f4 天V (kc)  faw jiefang qingdao long v4 2017 cn sheet (kc)  faw jiefang qingdao V 2016 cn cat 龙V (kc)  faw jiefang qingdao V cn f4 途V (kc)  FAW JIEFANG qingdao 天V 4X2 cn sheet  (kc)  FAW JIEFANG qingdao 焊V 4X2 cn sheet  (kc) 
FAW JIEFANG qingdao 焊V 6X2 cn sheet  (kc)  FAW JIEFANG qingdao 龙V 4x2 cn sheet   (kc)