1958 Praga V3S (kew)  1960 Praga S5T (kew)  1961 Praga S5T (kew)  1966 Praga V3S (kew)  1994 Praga UV80 (kew)